User Login
User:
Pass:
table using divs Table with DIV and CSS

Travel Agent: Laos Keywords Travel Co., Ltd.
Travel Period:
Duration: 4d 3n
Begin: Friendship Bridge II Savannakhet
Transfer: Friendship Bridge II Savannakhet
Valid Date:

Code: lkw-sv_h_dn_ha-4d-th

Day1 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เว้(LD)

08.00 น. ต้อนรับคณะท่องเที่ยว ที่ด่าน สะพานมิตรภาพ II สะหวันนะเขต แล้วออกเดีนทางมุ้งหน้าทางทิศตะวันออกตามเส้นทางเลขที่ 9 โดยผ่านตัวเมืองต่างๆ ของแขวงสะหวันนะเขตซึ่ง เป็นภาคกลางของ ประเทศลาว รับประทานอาหารเช้าแบบหนองคาย
12.30 น. พักรับประทานอาเที่ยงที่ร้าน นางเห่ย ที่หมู่บ้านแดนสวรรค์(ชายแดนลาว) หลังจากอิ่มท้องมื้อแรกอยู่ประเทศลาวแล้ว ก็นำท่านข้ามแดนสู่ด่าน ลาวบาว(ชายแดนเวียดนาม) ณ.จังหวัดกวางตรีผ่านตัวเมืองสำคัญต่างๆ ที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบที่ดุเดือดระหว่างทหารอเมริกาและทหารเวียดกงสมัยอเมริกาเข้า มาก่อสงครามรุกรานเวียดนามมีผู้คนจำนวนมากทั้งทหารและประชาชนเสียชีวิตจากการถูกระเบิดที่ทิ้งมาจากเครื่องบิน B52 ในเขตจังหวัดกวางตรีแห่งนี้ฉะนั้น, ท่านจึงสามารถมองเห็นสูสานคนเวียดนามที่เสยชีวิตจากสงคราม อยู่ทังสองฝากทางอย่างไม่ขาดจากสายตา ถึงนครเว้ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม ในอดีตและได้ถูกจดทะเบียนเข้าเป็นเมืองมรดกดโลกแล้ว,ทางทีมงานจะนำท่านเข้าพักที่โรงแรม...
รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...ลงเรือมังกรล่องไป ตามแม่น้ำเฮืองยางพร้อมชมการแสดงร้องรำทำเพลงการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองของชาวเว้ จากนั้นเดีนทางกลับสู่ที่พัก และ พักผ่อนตามอัธยาศัย.

พักแรมที่เว้

Day2   เว้ - ดานัง(BLD)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุปเฟ่ที่โรงแรม
08.00 น. เที่ยวชมนครเว้ด้วยการนั่งเรือไปนมัสการวัดเทียนมู่ที่มีเจดีย์ 7 ชั้นพร้อมชมราชพาหนะของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีชื่อว่า ”ติดกว้างดึก” ท่านใช้ รถคันนี้เดีนทางไปไซง่อนพอลงจากรถท่านก็เอาน้ำมันราดใส่ตัวแล้วเผาตัวเองตายในท่านั่งสมาธิเพื่อต่อต้านชาวฝรั่งเศสที่นำเอาศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ และ หวังดับศูนย์ศาสนากินอยู่ประเทศเวียดนามในสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองประเทศเวียดนาม (ภาพถ่ายไฟไหม้พระอาจารย์ติดกว้างดึกตอนนั่งสทาธิยังมีให้ชมอยู่วัด แห่งนี้)นั่งรถไปเยี่ยมชมพระราชวังไดโน้ยที่มีความกว้าง 5 ตะรางกิโลเมตรซึ่งอดีตได้มี 13 พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหงียนครองบัลลังก์ณ. พระราชวังแห่งนี้
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร...ออกเดีนทางไปเมืองดานัง, ตามเส้นทางแวะชมชายหาดทะเลลังโกที่สวยงาม,แล้วออกเดีนทางต่อไปตามเส้นทาง ขื้นเขาฮ้ายเวน, ขื้นไปถึงยอดเขามีที่จอดรถให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสดชื่นและถ่ายรูปเก็บภาพอันสวยงามของทะเลและตัวเมืองดานังพร้อมทังชื้อสิ่งของ ที่ระลึกที่ชาวบ้านวางขายถึงตัวเมืองดานัง, พาชมท่าเรือกำปั่นและความเจริญของตัวเมืองที่ติดอันดับ 3 ของประเทศเวียดนาม แล้วออกไปหมู่บ้านนอนเนือกเพื่อ เยี่ยมชมการแกะสลักหินอ่อนของชาวบ้านด้วยฝีมืออันประณีตจนกลายเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศและท่านก็สามารถซื้อได้ในลาคาถูกอีกด้วย, นำท่านไปซื้อ ของอยู่ซุปเปอร์มาเก็ตดานัง เสร็จ
รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ จากนั้นก็กลับสู่ที่พักโรงแรม.

พักแรมที่ดานัง

Day3   ดานัง -โฮยอาน - เว้(BL)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์จามซึ่งเป็นสถานที่สะสมวัตถุโบราณของชาวจามในสมัยโบราณอยู่ประเทศเวียดนาม เดีนทางไปเมืองโฮยอานถึงตัวเมืองโฮยอาน โฮยอานเป็นตัวเมืองเก่าแห่งหนึ่งในยุคของจาม มีพ่อค้าชาวขายมาจากประเทศอาหรับ, ชาวฟุกเจียนและญี่ปุ่นมาตั้งถิ่นฐานค้าขายอยู่ที่นี้ และก็กลับบ้านไปเพราะ เกีดมีสงครามอยู่เวียดนาม, ปัจจุบันนี้สิ่งก่อส้างที่สมบุรณ์เหล่านี้รัฐบาลเวียดนามได้รักษาไว้ในสภาพคงสภาพเดีมอยู่ จึ่งทำให้ในเมืองโฮยอานได้รับการจดทะเบียนขื้นเป็นมรดกโลกจนมาถึงปัจจุบัน ชมความงามของเมืองโฮยอาน ไปเยี่ยมชมโรงงานทอผ้าไหม และ การแกะสลักไม้ด้วยมือจนกลายเป็นสินค้าส่งออก ในเวลาเดียวกันท่านก็สามารถเดีนเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้านที่วางขายตามท้องถนนอย่างมีความสุข มีทังสะพานไม้ญี่ปุ่นที่มีอายุประมาณ 600 กว่าปี
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร... ออกเดีนทางไปนครเว้ด้วยเส้นทางลอดอุโมงค์ภูเขาฮ้ายเวินที่มีความยาว 6.3 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเซียถึงนครเว้แวะเข้าตลาดดงบา ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของนครเว้ เพราะว่ามีสินค้าลาคาถูกที่สุดให้ท่านเลือกซื้อกลับบ่าน เพื่อเป็นของที่ระลึกเข้าพักที่โรงแรม...
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาสัย.

พักแรมที่เว้

Day4   เว้ - สะหวันนะเขต(BL)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
06.00 น. ออกเดีนทางสู่ชายแดนลาวบาว ถึงชายแดนลาวบาว ในช่วงที่เดีนเอกสารท่านสามารถเดีนชมและชื้อสินค้าอยู่ตลาดลาวบาวตามอัธยาสัยหลังจากนั้นก็เข้าสู่ประเทศลาว
พักรับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร แฟนต้า อยู่เมืองพิณ,เสร็จแล้วก็สืบต่อเดีนทาง
15.00 น. ถึงด่าน สะพานมิตรภาพ II สะหวันนะเขต, หลังจากเดีนเอกสารแล้ว ทางทีมงานก็จะได้กร่าวคำอำลา อวยพรให้ทุกๆท่านจงเดีนทางกรับบ้าน ด้วยความสวัสดีภาพ.

General price as below
Number of pax
8-12
13-16
17-20
21-27
28-35
Sgl Supp
Price per person
249$
205$
188$
173$
156$
45$
หมายเหตุ
โรงแรม:
3*Hotel: DUY TAN HOTEL in HUE CITY or equivalence
3*Hotel: SAIGON TOURANE HOTEL in DANANG CITY or equivalence

Price inclusive of
Price exclusive of
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ(พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถปรับอากาด
- ค่าเข้าชมแห่ลงท่องเที่ยว
- ค่าเรือ และ ดนตีรพื้นเมือง
- ค่าอาหารตามระบุในรายการอาหารเช้า 3, อาหารกลางวัน 4, อาหารเย็น 3
- ค่าทำเอกสานข้ามแดน(คน,)ฝั่ง ลาว
- ค่าไกด์นำเที่ยวลาว คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดีนทาง
- น้ำคื่ม + ผ้าเย็น ตลอคการเคินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, อาหารและเคื่รองดื่มที่สั่งพีเศษ
- ค่าปะกันชีวิดนักท่องเที่วยงไม่ว่ากรณีใด
- เด็กติดตามอายุไม้เกีน 5 ขวบ 65%
- ค่าไช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุในรายการ
For agent price
User:
Pass: